Tab. 496 - Cistus parviflorus LAM.

Loc. Cycl.: Heraklia,Kato-Kuphonisi,Saphrania(FAE), Paros,Antiparos,Naxos,Makares,Donusa,Heraklia,Schinusa,Kouphonisia,Keros,Antikeros,Grambusa,Astypalea,Tria Nisia,Saphrania,Pachia[au S. d'Anaphi](RUN69), Paros,Antiparos(RAUS96), Naxos[Apiranthos](Herb!BOLIOTIS), Naxos(BOHL95)