Tab. 625 - Fibigia lunarioides (WILLD.)SM.

Syn.: Alyssum lunarioides WILLD.

Loc. Cycl.: Pholegandros,Antikeros,Anhydros,Anaphi,Dyo Adelphi,Saphrania(FAE), +Donousa(GRDZ*), Pholegandros(FAESuppl), Pholegandros,Donusa,Keros,Antikeros,Amorgos,Anhydros,Anaphi,Kinaros,Astypalea,Sirina,Dyo Adelphi,Safora(RUN.&al.60)